درباره اداره حراست

  • حفاظت و صیانت از کارکنان در برابر آسیب ها و تهدیدات احتمالی

  • فناوری اطلاعات

  •  انجام مأموریت های محوله از سوی مرجع ذیصلاح

  • اطلاع رسانی به موقع از وضعیت سیستم به مراجع ذی صلاح

  •   حفاظت از اماکن، تأسیسات و تجهیزات

  •  حفاظت از اسناد

  •  حفاظت