صدور کارت شناسایی

جزییات

صدور کارت شناسایی

 • نامه درخواست صدور کارت از طریق سامانه
 • تحویل دادن عکس پرسنلی به روز
 • به روز رسانی مدارک

صدور کارت شناسایی المثنی

 • نامه درخواست صدور کارت از طریق سامانه
 • تحویل دادن عکس پرسنلی به روز
 • به روز رسانی مدارک
 • صدور کارت شناسایی

  • تکمیل فرم مشخصات
  • تحویل دادن عکس به روز

  صدور کارت شناسایی المثنی

 • پرداخت ۵۰ هزارتومان هزینه صدور کارت المثنی
 • در صورتی که فقط برای تسویه حساب است، هزینه ۲۵ هزارتومان خواهد بود.